majowe konsultacje

W ciągu ostatnich miesięcy (zaczynając od stycznia 2012) szkoliliśmy oraz przygotowywaliśmy młodzież wraz z urzędnikami do współpracy, wspólnego konsultowania kluczowych decyzji dla ich społeczności lokalnych. Zaangażowaliśmy opiekunów, osoby na co dzień działające w sektorze pozarządowym, którzy każdego miesiąca odwiedzali gminę, wspierali w/w grupy cennymi radami oraz czuwali nad konsultacyjnym charakterem działań w projekcie.

 

Był to bardzo pracowity i interesujący okres dla naszego zespołu. Przyglądanie się testowaniu działań konsultacyjnych było jednym z najbardziej wartościowych sposobów współpracy Młodzieżowych Rad Gmin z urzędnikami.

W kolejnym artykule  zaprezentujemy Państwu podsumowanie testowanego modelu, w niniejszym zapraszamy do zapoznania się z tym, co udało się zrealizować w maju.

W każdej z gmin biorących udział w projekcie testowanie przebiega w inny sposób, angażuje różne zasoby, osoby i jednostki urzędu oraz różnorodne pomysły młodzieży. Testowanie jest próbą przyjrzenia się na ile działania konsultacyjne młodzieży (zgodnie z zapisem artykuły 5b o samorządzie gminnym) z urzędnikami i samorządami są możliwe do zrealizowania.
 
 
ŁUBIANKA
 

Młodzi z Łubianki, wraz z bibliotekarką, kontynuowali przeprowadzanie diagnozy lokalnej dotyczącej korzystania młodzieży z biblioteki w ich gminie. Głównym powodem dla którego zdecydowano się na przeprowadzenie tej diagnozy był niski poziom czytelnictwa wśród młodzieży oraz brak zainteresowania tej grupy wiekowej ofertą biblioteki. Obok ankiety, przeprowadzonej wcześniej za pomocą internetowych narzędzi przez młodych oraz tradycyjnej ankiety rozprowadzonej w szkołach, zorganizowano dwie debaty. (zachęcamy do zapoznania się z kwestionariuszem pytań na www.tnij.org/qgx8). Pierwsza z debat, przeprowadzona w kwietniu, na którą przyszło niewiele, bo zaledwie kilkanaście osób nie zniechęciła młodzieży i bibliotekarki, zdecydowano się bowiem na przeprowadzenia drugiej debaty, zatytułowanej „Debata społecznościowa- twórcze warsztaty”, która okazała się sukcesem (wskaźnikiem jest m.in. frekwencja uczestników- kilkadziesiąt osób). 


Wypowiedź opiekunki Młodzieżowej Rady Gminy w Łubiance- Karoliny Wysockiej, współpracującej z młodzieżą i samorządowcami z ramienia Fundacji Civis Polonus oddaje charter współpracy oraz rodzaj podejmowanych ostatnio działań:


Dzięki temu działaniu odkryłam, że gminna biblioteka publiczna może być miejscem nowoczesnym i pełnym życia. Pasja w tworzeniu instytucji kultury sprawia, że  kierowniczka biblioteki jest gotowa spotykać się z młodzieżą wtedy, kiedy młodym pasuje, czyli wieczorami i w weekendy. Wspaniale było obserwować partnerskie podejście do młodzieżowej rady podczas planowania imprez kulturalnych i analizowania atrakcyjności usług oferowanych przez bibliotekę. Z początku zaskakująco mało było wśród młodzieżowych radnych chęci do komunikacji z rówieśnikami, jednakże dzięki wsparciu kierownik biblioteki zmobilizowali się do działania i ucząc się na własnych błędach zorganizowali świetne konsultacje.

 
 
PŁUŻNICA
 
Maj okazał się również bardzo pracowity dla młodych z Płużnicy. MRG podjęła dwie uchwały, brała udział w ważnych spotkaniach w gminie oraz uczestniczyła w wizycie studyjnej na Litwie zorganizowanej przez Fundację Civis Polonus.

 Pierwszym wydarzeniem, w którym MRG wzięło udział było spotkanie z przedstawicielami instytucji, organizacji pozarządowych oraz firm z terenu gminy Płużnica. Młodzi prezentowali wyniki przeprowadzonej ankiety dotyczącej przygotowań do „Święta Rodziny”.

Kolejnym działaniem były spotkania młodych radnych z pracownikami wiejskich świetlic w celu ustalenia programu działalności tych instytucji. Jak się okazało, potrzeby i oczekiwania młodzieży względem działalności świetlic są bardzo duże, a liczba świetlic jest niewystarczająca. Młodzież zaproponowała listę rozwiązań, która ma wpłynąć pozytywnie na pracę placówek.
 

Grupa młodych radnych z Płużnicy wzięła też udział w projekcie realizowanym przez Fundację Civis Polonus The best Youth Council! – Polish and Lithuanian good practices of Youth Councils”. Młodzież z czterech międzynarodowych grup (MRG w Płużnicy, Młodzieżowa Rada Dzielnicy w Białołęce, Lentvaris Youth Center (Centrum Młodzieżowe w Landwarowie) oraz Elektrėnų savivaldybės Semeliškių vidurinė mokykla (szkoła gimnazjalna w Trokach) spotkała się w maju w Wilnie i okolicach w celu wymiany doświadczeniami.

 
BARANÓW
Młodzieżowa Rada Gminy w Baranowie w maju przeprowadziła badania konsultacyjne z rówieśnikami w szkole w Bożej Woli i Kaskach. W ręce uczniów szkół przekazano kilkadziesiąt ankiet, na wyniki których przedstawiciele MRG  czekać będą jeszcze kilka tygodni. Ponadto, przedstawiciele MRG wzięli udział w warsztatach z Anią Kuliberdą- opiekunką MRG z ramienia Fundacji Civis Polonus. Opiekunka wskazywała, że najważniejszą umiejętnością przyswojoną w trakcie warsztatów przez młodzież było pisanie uchwał MRG oraz czytanie i interpretowanie dokumentów urzędowych.