cykl życia młodzieżowej rady: PRACE rady
Na podstawie doświadczeń Fundacji w powoływaniu i animowaniu pracy Młodzieżowych Rad Dzielnic oraz informacji zebranych o sposobach działania Młodzieżowych Rad (Gmin i Miast) można wyodrębnić 4 główne formy aktywności MRG:
 • MRG konsultuje i opiniuje decyzje władz
 • MRG dyskutuje o sprawach dotyczących młodzieży i gminy
 • MRG realizuje projekty na rzecz społeczności
 • MRG zapewnienia widoczność swoich działań

konsultacje

Młodzieżowa Rada Gminy konsultuje i opiniuje decyzje władz


Skoro najważniejszym celem istnienia Młodzieżowej Rady Gminy jest zwiększenie zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi na poziomie lokalnym oraz włączenie młodzieży w proces  podejmowania decyzji na poziomie lokalnym, to trzeba umożliwić młodym radnym wyrażanie swojego zdania na temat decyzji samorządów, których działania dotyczą również młodzieży.

MRG może konsultować i opiniować decyzje samorządu lub ich projekty w następujący sposób:
 • regularne spotkania z przedstawicielami rady gminy i/lub wójtem, urzędnikami, tak by młodzież miała szansę na bieżąco opiniować i nadzorować działania władz dotyczące młodzieży. Tego typu spotkania są doskonałym sposobem konsultowania planowanych działań urzędników, kierowanych do młodych ludzi. W trakcie tych spotkań następuje wymiana komunikatów: urzędnicy zasięgają opinii dotyczących planowanych decyzji, a uczniowie zgłaszają pomysły i wskazują na problemy warte rozwiązania. Z naszego doświadczenia wiemy, że członkowie młodzieżowych rad zwykle są bardzo chętni do prowadzenia tego typu konsultacji. 
 • włączenie młodzieży w proces podejmowania decyzji na etapie tworzenia projektu uchwały bądź decyzji. Taka forma wymaga spotkań z urzędnikami z konkretnych wydziałów, zajmujących się pracą nad projektem. Aby takie konsultacje mogły zacząć systematycznie funkcjonować, urzędnicy muszą nauczyć się, wyrobić w sobie nawyk konsultacji z młodzieżą – nawyk, którego kontrola i egzekwowanie należałyby do obowiązków rady miejskiej.
 • Prośba o wyrażenie opinii bądź oficjalnego stanowiska przez Młodzieżową Radę na temat istniejącego dokumentu lub projektu dokumentu. Taka forma wymaga zaproszenia młodzieży przez urzędników albo przewodniczącego Rady Gminy do wyrażenia zdania przez Młodzieżową Radę np. na temat Zasad Użytkowania Obiektów Sportowych czy Programu Imprez Kulturalnych w Gminie. Następnie Młodzieżowa Rada samodzielnie albo przy wsparciu opiekuna na spotkaniach pracuje nad sformułowanie swojego stanowiska. Ważne jest żeby na tym etapie Młodzieżowa Rada komunikowała się ze swoim elektoratem tj. rówieśnikami i ich pytała o zdanie na temat konsultowanych dokumentów.
 

debaty Młodzieżowa Rada Gminy dyskutuje o sprawach dotyczących młodzieży i gminy
 
Członkowie Młodzieżowej Rady Gminy są uczniami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Ważnym jest by w czasie sprawowaniu swojego mandatu interesowali się sprawami miejsca, w którym mieszkają, dyskutowali o sprawach istotnych dla społeczności i włączali w debatę o gminie swoich rówieśników, nie bezpośrednio zaangażowanych w działalność MRG. Jednym ze sposobów temu służących jest regularne, (najlepiej raz na semestr) organizowanie w szkołach debat na tematy ważne dla młodzieży i gminy.
 
Przykładowy plan debaty:
 1. Wprowadzenie do dyskusji w formie prezentacji zawierającej opis obecnego stanu realizacji danej polityki: np.: liczba i trasy ścieżek rowerowych, charakterystyka imprez kulturalnych organizowanych bądź finansowanych przez Urząd Gminy. 
 2. Wystąpienie przedstawiciela urzędu gminy będące odpowiedzią na tezy zawarte we wprowadzeniu do dyskusji.
 3. Dyskusja uczestników – diagnoza stanu obecnego
 4. Dyskusja uczestników – rekomendacje dla zmian
 5. Wystąpienie przedstawiciela urzędu komentujące propozycje działań, zmian, postulaty młodzieży
 6. Podsumowanie debaty, powtórzenie rekomendacji wypracowanych przez młodzież.
Dzięki spotkaniom, w proces konsultowania lokalnej polityki na rzecz młodzieży, włączeni są właściwie wszyscy zainteresowani młodzi ludzie w wieku gimnazjalnym.
 
alt

Foto.Artur Hossa

Od czego zacząć?

Najważniejsze to ustalenie celu, formy i tematyki debaty. Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, po co ją organizujemy, co chcemy osiągnąć poprzez organizację i jakie tematy mają być poruszane. 
 
Należy zadbać o to, by tematyka była atrakcyjna, zarówno dla uczestników, jak i publiczności, a jednocześnie dość konkretna, co pozwoli na prowadzenie merytorycznej dyskusji, opartej na argumentach – np. „Kultura okiem młodych mieszkańców gminy”. 

Kogo zaprosić?
 
Pozostaniemy przy przykładzie debaty o kulturze w gminie. Kogo możemy zaprosić do takiej dyskusji:
 • wójta/burmistrza/prezydenta miasta
 • zastępcę wójta/burmistrze/prezydenta miasta ds. społecznych
 • przewodniczącego Rady Gminy/Miasta
 • przewodniczącego komisji kultury Rady Gminy/Miasta
 • dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 
 • lokalnych twórców
 • przedstawicieli aktywnych organizacji pozarządowych, które zajmują się kulturą w gminie
Nie możemy zapomnieć o przedstawicielach młodych ludzi:
 • przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy
 • przedstawiciele Samorządów Uczniowskich
 • młodzi artyści
 • członkowie nieformalnych grup młodzieży
 • uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • studenci
Oczywiście debata powinna być otwarta dla wszystkich zainteresowanych. Ogłoszenia o debacie możemy zamieścić w lokalnej prasie, na stronach internetowych, serwisach społecznościowych. Jeżeli dysponujecie środkami finansowymi, dobrze jest wydrukować plakaty oraz ulotki i roznieść je po lokalnych instytucjach, w których zazwyczaj przebywa wiele osób, a także w szkołach i ośrodkach sportu/kultury/bibliotekach.
 
Jak zaprosić gości?
 
Często spotykacie się z odmową udziału w Waszych akcjach? Co można zrobić, aby mieć pewność, że decydenci i inne osoby, na których obecności zależy Wam najbardziej wezmą udział w debacie?
 • Podstawową rzeczą, o której jednak bardzo często się zapomina jest wystosowanie zaproszenia do udziału w debacie w odpowiednim terminie – tzn. minimum 2 tygodnie przed terminem debaty,
 • Dobrym zwyczajem jest poproszenie o potwierdzenie uczestnictwa do tygodnia przed datą wydarzenia,
 • Treść zaproszenia powinna być konkretna i zawierać datę i miejsce spotkania, a także szczegółowy program,
 • Dobrym sposobem może być wcześniejsza rozmowa z zaproszonym gościem, w czasie której przedstawimy nasz pomysł na przebieg debaty i rolę, którą chcemy zaproponować naszemu rozmówcy.
Co musimy zorganizować?
 
Jest kilka rzeczy, bez których sensowna debata nie może się odbyć. 
 • Musimy zorganizować salę, w której może odbyć się spotkanie. W tym celu proponujemy spróbować nawiązać współpracę z: lokalnym urzędem, szkołami, centrum kultury lub  sportu. Możemy też zaproponować współorganizację debaty prywatnej szkole, która w zamian za użyczenie sali, miałaby możliwość prezentacji swojej oferty zaproszonym gościom i młodzieży. 
 • Ważnym elementem jest nagłośnienie, które sprawi, że uczestnicy debaty będą lepiej słyszalni na sali. Przenośne mikrofony pozwolą na zabranie głosu także ludziom siedzącym na widowni.
 • Nie powinniśmy zapomnieć o tabliczkach z imieniem i nazwiskiem zaproszonych gości.
 • Warto przygotować zespół wolontariuszy, który będzie witał gości, kierował ich na salę i udzielał technicznych wskazówek.
 • W zależności od przyjętej formy debaty, należy przygotować materiały dla uczestników (program, biogramy uczestników, kartki i długopisy do zapisywania pytań, wniosków)
Jak się przygotować?
 • Najistotniejszym elementem jest ustalenie programu i formy debaty, aby każdy z uczestników miał szansę wypowiedzieć swoje zdanie, wymienić poglądy z innymi. Jednocześnie musimy pamiętać o zachowaniu płynności i dynamiki debaty, co możemy wprowadzić np. przez limity czasowe na wypowiedź (np. 2-3 minuty, dobrym rozwiązaniem jest widoczny dla wszystkich uczestników elektroniczny zegar, albo reguła żółtej i czerwonej kartki, którą prowadzący pokazuje odpowiednio w momencie, gdy uczestnik zbliża się do końca przeznaczonego czasu (żółta kartka) oraz kiedy przekroczy limit czasu (kartka czerwona)
 • Bardzo wiele przy okazji organizacji debaty zależy od prowadzących – ich umiejętności moderowania dyskusji, umiejętnego formułowania pytań i stworzenia atmosfery. 
 • Prowadzący (moderator) debaty powinien być pewny siebie, mieć umiejętność jasnego formułowania swoich myśli, cieszyć się zaufaniem uczestników.
 • Do obowiązków prowadzącego zazwyczaj należy m.in.: kontrola czasu trwania debaty, zgodnie z jej harmonogramem, kontrola czasu wypowiedzi uczestników, a także udzielanie i zabieranie głosu. Prowadzący powinien też czuwać nad przestrzeganiem zasad kultury w czasie dyskusji.
 • Warto, aby prowadzący debatę był zaznajomiony z jej merytorycznymi ramami, dobrze, jeśli posiada także kilka pytań dodatkowych, które mogą być przydatne w wypadku, gdy żaden z uczestników nie chce zabrać głosu. Często pierwsze zadane pytanie prowadzącego otwiera dyskusję, a w efekcie kolejne pytania są już zadawane przez uczestników o wiele chętniej. 

 

realizacje projektów

Jednym z podstawowych działań Młodzieżowej Rady Gminy jest prowadzenie dialogu z władzami samorządowymi i aktywny udział w procesie konsultacji społecznych.

W codziennej pracy nie powinno się jednak zapominać o realizacji zadań związanych z szeroko pojętą aktywizacją młodzieży. Co tak naprawdę kryje się pod tym hasłem? 

Są to wszelkie działania, które sprawiają, że młodzi ludzie biorą udział w akcjach organizowanych przez MRG, chętnie się angażują, a także sami organizują i podejmują decyzje, choćby te najbardziej podstawowe. 
 

Oczywiście trudno o definicję tego, czym jest aktywizacja młodzieży, ponieważ może to być np. zorganizowanie gminnej akcji sprzątania świata, jak i namówienie grupy młodych piłkarzy do podjęcia dialogu z władzami lokalnego ośrodka sportu, czy zarządcami „Orlika”.
 
Jedną z najbardziej popularnych metod aktywizacji młodzieży przez MRG jest realizacja różnego rodzaju projektów, jak np. :
 • akcje ekologiczne (Dzień ziemi, zbiórka makulatury, wspólne sprzątanie zaniedbanego placu zabaw, włączenie gminy z ogólnoświatową akcję na rzecz oszczędzania energii)
 • akcje charytatywne (Mikołajki na rzecz podopiecznych domów dziecka, zbiórka pieniędzy dla potrzebującego ucznia lokalnej szkoły, wolontariat w hospicjum, pomoc w szpitalu)
 • akcje kulturalno-sportowe (organizacja warsztatów, wystawy zdjęć, koncertu, szkolnego/gminnego pokazu talentów, wspólnego wyjazdu do teatru czy kina)
 • akcje historyczno-edukacyjne (odkrywanie historii lokalnych bohaterów, wycieczki śladami miejsc historycznych w gminie)
 
Zastanawiając się nad tym, jaki projekt zrealizować warto mieć na uwadze kilka podstawowych kwestii. Po pierwsze, przeprowadzenie diagnozy środowiska lokalnego (w formie wywiadów, ankiet, sondy internetowej, rozmów z mieszkańcami, uczniami szkół, dotarcie do źródeł statystycznych).
 
Jeżeli chcemy zorganizować projekt, który zainteresuje lokalną społeczność i członków MRG musimy być pewni, po co tak naprawdę go realizujemy?
 
Każdy projekt ma określone cele i rezultaty, które chcemy osiągnąć. Kluczowe jest to, aby założone przez nas cele odpowiadały potrzebom i problemom, z którymi stykają się mieszkańcy, czy grupy młodych ludzi. 

Pomysły na projekty powinny wynikać z obserwacji dotyczących potrzeb młodzieży, ale również ich pomysłów na rozwój gminy, wykorzystanie istniejących szans i zasobów społeczności. 

 
Młodzieżowi radni samodzielnie wybierają tematy projektów, a następnie we współpracy z dorosłymi (urzędnikami, radnymi czy nauczycielami) organizują przedsięwzięcia. Dzięki temu uczą się podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej.
 
Z racji szczególnego charakteru działalności Młodzieżowej Rady Gminy, nie powinno się zapominać o organizacji akcji związanych z młodzieżową samorządnością, ale także jej innymi formami. Warto, by młodzi radni starali się zrozumieć, a następnie pokazać i wyjaśnić swoim kolegom i koleżankom podstawowe mechanizmy działania lokalnej administracji.
 
 
Przykład
 
Młodzieżowa Rada dzielnicy Bemowo dwukrotnie organizowała koncert hip-hopu. 20 maja 2006 r. w klubie studenckim „Karuzela” w godzinach od 18.00 do 22.00 wystąpiły zespoły z Bemowa i okolic takie jak: Flint, Kooperacja, FaLuCioli, TWA, Efendi, Bez Komentarza i 16 Wersów. Koncert odbył się bez żadnych problemów. Panowała wspaniała atmosfera. Na koncert przybyło ponad 160 osób.
 
9 maja o godz. 11:00 miała miejsce szczególna uroczystość. Na Pradze Północ został posadzony pierwszy w historii tej dzielnicy Dąb Pamięci na cześć zamordowanego w Charkowie płk. Leona Hofmana. Sadzenie dębu odbyło się w ramach akcji „Katyń...ocalić od zapomnienia”, a nie byłoby możliwe bez wsparcia ze strony Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Warszawie i Urzędu Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy.
 

 

działania promocyjne

Młodzieżowa Rada Gminy zapewnienia widoczność swoich działań

 

Niezwykle ważnym w działalności Młodzieżowych Rad jest zapewnienie widoczność jej działań w społeczności gminnej i szkolnej. Istotną rolę w dbaniu o nią odgrywają trzy podstawowe instytucje: szkoła, urząd gminy i oczywiście sama Młodzieżowa Rada. Dbanie to sprowadza się do  budowania dobrego wizerunku Młodzieżowej Rady oraz informowania o jej działalności.
 
Częstą formą promocji działalności Młodzieżowej Rady jest zamieszczanie jej podstrony na oficjalnej stronie internetowej gminy. To właśnie na niej, w wielu przypadkach, umieszczane są oficjalne sprawozdania z działalności Młodzieżowych Rad.
 
Natomiast do działań, które podejmują sami młodzieżowi radni w celu informowania społeczności lokalnej o swoich dokonaniach można z pewnością zaliczyć plakaty, ulotki, biuletyny informacyjne skierowane do ogółu mieszkańców i młodych obywateli, jak również angażowanie lokalnej telewizji i prasy do promocji działań młodych. Młodzieżowi radni chętnie organizują różnego typu imprezy, które ich zdaniem należą do jednych z najskuteczniejszych form dotarcia do lokalnej społeczności. Warto podkreślić, iż zapraszają oni osoby spoza rady do przedstawiania pomysłów takich imprez oraz ich organizacji. Za najskuteczniejszą formę dotarcia z jakąkolwiek informacją do młodych uznają tzw. pocztę pantoflową, jak również różnego rodzaju fora i społeczności internetowe, takie jak grono lub facebook.
 
Co ważne działania Młodzieżowej Rady Gminy kierowane są do młodzieży, stąd bardzo ważne jest, by dysponowała ona narzędziami komunikacji z uczniami w gminie. Dlatego też warto żeby młodzieżowa rada prowadziła swoją stronę internetową. 
 
Widoczność warto zapewnić również w szkole. Młodzieżowi radni czynią to poprzez organizację dyżurów oraz zamieszczanie informacji na tablicach w szkole.