cykl życia młodzieżowej rady: przygotowanie do działania

przygotowanie młodzieżowego radnego
 

Przygotowanie młodzieżowego radnego do pełnienia przez niego jego funkcji  jest zagadnieniem, na które należałoby zwrócić szczególną uwagę, bowiem to właśnie od przygotowania młodych ludzi działających w młodzieżowej radzie zależy w dużej mierze jakość oraz sprawność  jej działania.
 

Na tak ogólne pojęcie jak  „przygotowanie” składać się może wiele możliwych form przekazania oraz przyswojenia wiedzy potrzebnej do pełnienia funkcji młodzieżowego radnego- mogą to być  np. prezentacje, warsztaty, dyskusje czy spotkania z zaproszonymi prelegentami.
 

Katalog aktywności „przygotowujących” nie jest zamknięty i zależy przede wszystkim od animatora, który uwzględniając specyfikę danej młodzieżowej rady ma za zadanie wybrać  taki zestaw aktywności, które pozwolą mu na osiągnięcie zamierzonego celu, tj. umożliwienie młodzieżowym radnym stanie się świadomymi  swoich możliwości oraz obowiązków reprezentantami lokalnej młodzieży.
 
Poniżej przedstawiamy przykładowy schemat dzielący proces przygotowania na 3 strefy działania.
Indywidualne przygotowanie -  czyli samodzielna praca młodzieżowego radnego, polegająca np. na zapoznaniu się ze swoimi obowiązkami,  przemyśleniu swojej roli jako reprezentanta lokalnej młodzieży, opracowaniu podstawowych celów, które chciałby osiągnąć podczas swej działalności w młodzieżowej radzie. 
 
Ideą indywidualnego przygotowania jest stworzenie podstaw  pod kolejny etapy.  Nie wymaga ono żadnej ‘specjalistycznej’ wiedzy ani dużej ilości materiałów szkoleniowych, polega głównie na zrozumieniu przez młodzieżowego radnego roli, jaką będzie pełnił działając w młodzieżowej radzie swojej gminy lub dzielnicy.                               Rolą animatora jest tu przedstawienie młodzieżowemu radnemu odpowiednich pytań oraz zagadnień, nad którymi powinien się on zastanowić, jak również zapewnienie mu możliwości komunikowania swych przemyśleń czy wątpliwości dotyczących rozważanych kwestii.
 
Szkolenie i uroczyste obrady - jest to główny punkt procesu przygotowania do działania w młodzieżowej radzie, który został szerzej omówiony w odpowiedniej zakładce. W tym miejscu przypomnijmy tylko, że składa się na niego tygodniowe, kompleksowe szkolenie z zakresu zasad funkcjonowania i organizacji samorządu gminy/dzielnicy, roli młodzieżowej rady jako organu konsultacyjnego, możliwościach działania młodzieżowych radnych na polu reprezentacji interesów ich rówieśników. Szkolenie kończy się uroczystymi obradami, na których następuje wybór ‘władz’ młodzieżowej rady (przewodniczącego, v-ce przewodniczącego, sekretarza itd.).
 
Przygotowanie w działaniu - pod tym pojęciem kryje się idea dalszego kontynuowania procesu kształcenia umiejętności młodzieżowych radnych już podczas ich rzeczywistej działalności. Wychodząc z założenia, że w trakcie swego  istnienia i funkcjonowania młodzieżowa rada będzie musiała stawić czoła wielu wyzwaniom, należałoby podkreślić istotną rolę dodatkowych szkoleń, prelekcji, obrad poświęconych konkretnym już aspektom działalności młodzieżowych radnych. 
 
Warunkiem efektywnego działania jest sprawna komunikacja oraz współpraca między młodzieżowymi radnymi a animatorem rady- obie strony muszą bowiem na bieżąco oraz otwarcie przekazywać sobie nawzajem informacje zwrotne na temat zagadnień, które według nich powinny zostać omówione w sposób bardziej szczegółowy.
 


Szkolenie i uroczyste obrady
 

Szkolenie zakończone uroczystymi obradami jest z  pewnością jednym z najważniejszych punktów w procesie przygotowania młodzieżowego radnego do jego dalszej działalności jako reprezentanta interesów młodych ludzi z jego gminy lub dzielnicy. 

Podczas szkolenia większość młodzieżowych radnych będzie miało po raz pierwszy możliwość dokładnego zapoznania się z mechanizmem  funkcjonowania samorządu na szczeblu gminy/dzielnicy, poznania organizacji oraz sposobu pracy urzędu i urzędników, wreszcie- odniesienia modelu działania młodzieżowej rady do pracy „dorosłej” rady gminy/dzielnicy. 
 

Poniżej omawiamy kilka aspektów, na które należy zwrócić uwagę przy organizowaniu  przemyślanego - a w efekcie udanego - szkolenia, którego finałem są uroczyste obrady młodzieżowej rady.
 
Rozpoczęcie szkolenia

Szkolenie powinno odbyć się w niedługim czasie (2-3 tygodnie) po wyborach do młodzieżowej rady tak, by młodzieżowi radni mieli poczucie kontynuacji swych działań. Pozwoli to uniknąć efektu demobilizacji, który z pewnością wpłynąłby negatywnie na efekty samego szkolenia.
 
Czas trwania szkolenia
 
W założeniu szkolenie powinno trwać 5 dni, jest to bowiem okres czasu na tyle długi, by umożliwić przekazanie odpowiedniej ilości wiedzy i informacji, jak również na tyle krótki, by nie stanowić obciążenia dla urzędu gminy/dzielnicy oraz samych młodzieżowych radnych. Każdy dzień szkolenia powinien docelowo trwać ok. 7- 8  godzin (łącznie z przerwami) i odbywać się w godzinach zajęć szkolnych a zarazem pracy urzędu. Młodzieżowi radni powinni być na czas trwania szkolenia zwolnieni z zajęć szkolnych.
 
Miejsce
 
Szkolenie wraz z uroczystymi obradami powinno odbyć się w urzędzie gminy/dzielnicy- służy to zarówno  celom edukacyjnym (młodzieżowi radni mogą poznać codzienną pracę urzędu) jak i organizacyjnym (charakter miejsca wymaga od młodzieżowych radnych punktualności oraz odpowiedniego zachowania). Dodatkowo, ułatwia to nawiązanie kontaktu między młodzieżowymi  a dorosłymi radnymi i pracownikami urzędu, co jest istotne wobec perspektywy ich późniejszej współpracy w ramach działań realizowanych przez młodzieżową radę . Ważna kwestią jest tu rola animatora, na którym spoczywa  zadanie poproszenia urzędu o zgodę na odbycie się w jego budynku  takiego szkolenia, jak również opracowanie takiego harmonogramu szkolenia, który nie utrudniałby pracy urzędowi a zarazem nie byłby zbyt uciążliwy dla młodzieżowych radnych.
 
Treść szkolenia
 • Szkolenie powinno uwzględnić przede wszystkim:
 • Podstawy funkcjonowania samorządu gminy/dzielnicy 
 • Rolę i zadania młodzieżowej rady dzielnicy oraz jej możliwości działania 
 • Sposoby komunikacji młodzieżowej rady z lokalną społecznością 
 • Integrację wewnątrz młodzieżowej rady (w formie warsztatów prowadzonych przez animatora)


Oczywiście to przede wszystkim od inwencji animatora zależy zakres tematyki poruszonej na szkoleniu; im szkolenie jest bogatsze w różne tematy, tym lepiej prezentuje młodzieżowym radnym wyzwania oraz możliwości, które na nich czekają. 
 
Warto jednakże pamiętać, by z drugiej nie przesadzić z liczbą poruszonych tematów- lepiej bowiem omówić 5 szerokich tematów w sposób w miarę kompleksowy, niż kilkanaście w sposób pobieżny i nie dający młodzieżowym radnym odpowiedniej ilości wiedzy.
 
Forma szkolenia
 
Poszczególne tematy szkolenia mogą być omawiane i przedstawiane w różnej formie, której odpowiedni dobór należy oczywiście do animatora. Można na przykład użyć formy prezentacji, dyskusji nad danym zagadnieniem, warsztatów wymagających aktywnego działania młodzieżowych radnych; możliwe jest też zaproszenie specjalnego gościa-prelegenta, który najpierw dany temat przedstawi, a następnie odpowie na pytania młodzieżowych radnych. Możliwości działania jest tu naprawdę wiele, zaś żaden pomysł mogący w zorganizowany oraz efektywny sposób przekazać młodzieżowym radnym potrzebną im wiedzę nie jest zły.
 
Uroczyste obrady
 
Szkolenie powinno zakończyć się uroczystymi obradami, na których  w sposób oficjalny zostanie powołana do życia młodzieżowa rada oraz zostaną wybrane jej władze w osobie przewodniczącego, v-ce przewodniczącego oraz sekretarza itd. To również czas na podsumowanie szkolenia i dotychczasowej aktywności młodzieżowych radnych oraz moment na wyznaczenie dalszych kierunków działań rady. Określenie „uroczyste” wymagałoby by te obrady młodzieżowej rady odbyły się np. w sali obrad urzędu gminy/dzielnicy w obecności zaproszonych na nie dorosłych radnych i wójta/burmistrza. To niezwykle ważny moment w życiu każdej młodzieżowej rady, istotne jest więc zadbanie przez animatora oraz samych młodzieżowych radnych o jego odpowiednią formę i przebieg.


rola animatora/opiekuna 

 
Działania MRG są skuteczne, gdy młodzież otrzymuje odpowiednie, systematyczne wsparcie ze strony opiekuna. Jego rolą powinno być animowanie pracy młodzieży. 
 
Młodzieżowa rada może pracować podczas regularnych warsztatów. Młodzieżowi radni będą spotykali się dwa razy w miesiącu na warsztatach, których celem będzie animowanie ich działań.
 

Z naszego doświadczenia podczas realizacji programów skierowanych do młodzieży jasno wynika, że do efektywnej pracy młodzież potrzebuje spotkań, na których mogą zrelacjonować, co udało im się do tej pory osiągnąć i nabrać sił do dalszej pracy.
 

W trakcie warsztatów młodzieżowi radni będą planować swoje działania, przygotowywać debaty, aktualizować stronę internetową.
 
Szczegółowe zadania animatorów to: 
 • Kontakt z władzami gminy – umawianie spotkań z zarządem i chodzenie na nie, kontakt z radą gminy, chodzenia na spotkania rady. 
 • Informowanie radnych o działaniach podejmowanych przez MRG, informowanie o wydarzeniach organizowanych przez MRG itp. 
 • Kontakt ze szkołami. 
 • Wspieranie MRG w realizacji projektów na rzecz młodzieży. 
 • Wspieranie MRG w realizacji debat. 
 
Warsztaty 
 • Przygotowywanie materiałów na warsztaty dla młodzieży. 
 • Prowadzenie warsztatów: co najmniej 2 spotkania w miesiącu po 3 godziny 
 • Tworzenie listy uczestników warsztatów. 
 • Opracowywanie scenariuszy warsztatów. 
 
Promocja
 • Aktualizowanie strony internetowej raz w miesiącu. 
 
Przygotowywanie raz w miesiącu informacji o ciekawych działaniach MRD, nadających się do umieszczania w newsletterze wszystkich MRD.
 

Szkolenia dla młodzieżowych rad i opiekunów

 
1. Szkolenie dla opiekunów Młodzieżowych Rad Gmin/Miast
 
5. Szkolenie wstępne dla młodzieżowych radnych gmin/miast  
6. Szkolenie rozszerzone dla młodzieżowych radnych gmin/miast