cykl życia młodzieżowej rady: wybory rady
jak wyłonić skład młodzieżowej rady?

Wybory członków Młodzieżowej Rady Gminy powinny być powszechne, tajne, bezpośrednie i równe. Jest to bardzo ważny element edukacyjny działania Młodzieżowych Rad, który przyzwyczaja młodych ludzi do uczestniczenia w głosowaniach oraz debatowanie o przyszłości społeczności lokalnej.

 

Organizacja wyborów młodzieżowych radnych jest kluczowym elementem jej ukonstytuowania i warunkiem sprawnego działania. Ważne jest by wybory te były przejrzyste, czyli wiadomo było kto i na jakiej zasadzie może kandydować. Warto traktować kampanię wyborczą jako okazję do dyskusji o sytuacji młodzieży w społeczności lokalnej.
 

Rekomendujemy organizację wyborów do młodzieżowej rady gminy na terenie szkół. W takiej sytuacji każda z nich staje się okręgiem wyborczym. Oczywiście, można zorganizować wybory poza szkołami. Jednak nasze doświadczenie przeprowadzania ponad dwudziestu wyborów do Młodzieżowych Rad, w tym poza szkołami, podpowiada nam, że organizacja wyborów na terenie szkoły jest naszym zdaniem łatwiejsza do przeprowadzenia. Pozwała włączyć nauczycieli do pomocy w ich organizowaniu, a szkoła staje się miejscem, w którym młodzież dyskutuje o sprawach swojej gminy poprzez organizacje kampanii wyborczej. 

 

Liczba przedstawicieli z poszczególnych szkół w Młodzieżowej Radzie uzależniona jest od liczebności uczniów. Młodzieżowe Rady zazwyczaj liczą tyle samo radnych co „dorosłe” Rady Gmin. Dlatego należy odpowiednio wyliczyć albo założyć ile młodzieżowych radnych może zostać wybranych w poszczególnych szkołach na terenie Gminy.

Możemy wyróżnić trzy etapy organizacji wyborów do Młodzieżowej Rady:
 1. Informowanie o wyborach
 2. Kampania Wyborcza
 3. Wybory i ogłoszenie wyników

Ad 1. Informowanie o wyborach
Pierwszym działaniem przy organizacji wyborów jest ogłoszenie w szkołach, że wybory będą miały miejsce oraz zachęcenie uczniów do kandydowania na młodzieżowych radnych. Konieczne jest przekazanie wszystkim uczniom jasnej informacji o terminie i miejscu zgłaszania kandydatów, zadaniach, jakie przed kandydatem zostaną postawione oraz o korzyściach z bycia młodzieżowym radnym. Informacje te są upowszechniane np. poprzez rozwieszenie plakatów w szkołach albo poprzez spotkania z uczniami. 
Gdy już zgłoszą się kandydaci do Młodzieżowej Rady, należy wywiesić obwieszczenie, na którym umieszczone są ich imiona i nazwiska, tak by pozostali uczniowie wiedzieli, na kogo mogą głosować. 
Więcej szczegółowych i praktycznych informacji na temat organizacji wyborów znajdą Państwo w Instrukcji przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady oraz w załącznikach poniżej tekstu.
 
Ad 2. Kampania wyborcza
Następnym etapem jest kampania wyborcza w szkołach. Przed jej rozpoczęciem warto zorganizować spotkanie z dorosłym radnym, podczas którego dzieli się swoim doświadczeniem prowadzenia swojej kampanii w wyborach samorządowych. Udział w tym spotkaniu nie jest obowiązkowy. 
Po tym spotkaniu kandydaci do MRG przygotowują się do kampanii wyborczej. Kampania trwa zazwyczaj trzy dni – jest to wystarczający czas do zaprezentowania swoich programów wyborczych, a jednocześnie na tyle krótki, że uczniom kampania się nie nudzi. W tym czasie kandydaci na młodzieżowych radnych prowadzą spotkania wyborcze, wywieszają plakaty, rozdają ulotki informacyjne, przekonują swoich rówieśników do oddania głosu na swoją kandydaturę. 
Ważne jest by w każdej szkole wyznaczony został nauczyciel, koordynujący kampanię wyborczą i głosowanie.
 
Ad 3. Wybory i ogłoszenie wyników
Nad organizacją wyborów w szkołach czuwają Szkolne Komisje Wyborcze, składające się z uczniów. W głosowaniu w wyborach do Młodzieżowej Rady mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkoły, pod warunkiem posiadania legitymacji szkolnej. Wybory odbywają się jednego dnia. Uczniowie głosują na przerwach albo na lekcjach, w zależności od sposobu organizacji. Pod koniec dnia szkolne komisje wyborcze liczą głosy oraz sporządzają protokół z wyborów. Następnego dnia komisja wyborcza wywiesza w widocznym miejscu informację o liczbie głosów uzyskanych przez poszczególnych radnych oraz o tym, którzy z nich dostali się do Młodzieżowej Rady Gminy.

 

jak prowadzić kampanię wyborczą do młodzieżowej rady gminy ? 
- Damian Wyrzykowski-

Kampania wyborcza to pierwsze poważne zadanie, przed którym stają przyszli młodzieżowi radni, dlatego też warto poświęcić temu zagadnieniu chwilę uwagi.

 

Dobrze przygotowana oraz przeprowadzona kampania wyborcza jest nie tylko cennym doświadczeniem dla samego młodzieżowego radnego, ale również świetną promocją idei młodzieżowej rady w lokalnej społeczności.Wkładając nieco wysiłku oraz pomysłowości można zaktywizować do działania nie tylko kandydatów do młodzieżowej rady ale również ich otoczenie, w tym przede wszystkim szkolnych rówieśników.


Czas

Kampania wyborcza powinna bezpośrednio poprzedzać wybory do młodzieżowej rady gminy i trwać na tyle długo, by promocja kandydatury miała sens oraz przyniosła oczekiwany skutek. Zarazem powinna trwać na tyle krótko, by nie być zbytnim obciążeniem dla młodzieżowych radnych i ich sztabu oraz pomagających im w organizacji władz lokalnych. Przykładowy czas trwania kampanii wyborczej to 2 tygodnie, w czasie których jest możliwe przeprowadzenie indywidualnej akcji promocyjnej kandydata (ulotki, plakaty) oraz organizacji spotkania z  kandydatami czy też debaty pomiędzy nimi.
 

Miejsce
 
Kampania może być prowadzona na terenie całej gminy, choć na początku organizacyjnie z pewnością łatwiejsze jest skupienie się na działaniu w szkołach kandydatów, które modelowo stanowią okręg wyborczy. 

Takie zintegrowanie miejsca kampanii z okręgiem wyborczym sprawia, iż kandydaci w swych działaniach czują się pewniej, poruszają się w środowisku, które bardzo dobrze znają. Skutkuje to większą samodzielnością kandydatów oraz upraszcza logistykę kampanii, która z założenia skierowana jest przede wszystkim do młodzieży.
 
Program wyborczy kandydata
 
Kandydat na młodzieżowego radnego powinien opracować swój własny program wyborczy, z którego będzie korzystał w trakcie kampanii wyborczej.

Przyszły młodzieżowy radny powinien przemyśleć, co może realnie zrobić dla młodzieży z gminy. Czy w jego najbliższym otoczeniu można coś zmienić, ulepszyć z pozytywnym skutkiem dla młodzieży ? Czy jest coś, czego młodzieży w jej miejscu zamieszkania brakuje? W jakich sprawach gminy młodzi ludzie chcieliby zabierać głos na równi z dorosłymi?
 
Odpowiedzi na te pytania powinny dać każdemu kandydatowi choćby podstawowy zarys zagadnień, na których chciałby się on skupić w trakcie swej działalności jako młodzieżowy radny.
 
Tak ułożony program wyborczy jest zarówno swoistą deklaracją kandydata, który traktuje przyszłą działalność w młodzieżowej radzie poważnie. Informuje również,  w jakim stopniu może on reprezentować ich rzeczywiste potrzeby oraz interesy.
 
Sztab wyborczy
 
Kandydat na młodzieżowego radnego powinien założyć swój własny sztab wyborczy, który skupiałby osoby popierające jego kandydaturę oraz pomagające mu technicznie i organizacyjnie podczas kampanii (np. pomoc w tworzeniu i dystrybucji plakatów czy ulotek).
 
Liczba osób wchodzących w skład takiego sztabu wyborczego nie musi być ściśle określona, choć oczywiście powinna być w miarę proporcjonalna do skali kampanii oraz wielkości okręgu wyborczego.
 
Z założenia członkami sztabu wyborczego powinni być znajomi rówieśnicy kandydata, ze względów organizacyjnych najlepiej pochodzący z tej samej co on gminy oraz okręgu wyborczego.
 
Promocja kandydatury
 
Istnieje dość duża różnorodność w doborze środków za pomocą, których można promować swoją kandydaturę, są to np.:
 • plakaty rozwieszane we wcześniej uzgodnionych i przeznaczonych do tego miejscach,
 • ulotki i broszury rozdawane przez kandydata oraz jego sztab wyborczy,
 • spotkania z wyborcami organizowane np. w szkole,
 • debaty pomiędzy kandydatami,
W gruncie rzeczy są to więc środki zbliżone do tych używanych, które używają kandydaci do rady gminy, choć należałoby podkreślić, że działania kandydatów na młodzieżowych radnych powinny być z założenia apolityczne.
 
Z pewnością najbardziej wartościową i twórczą, a zarazem konkretną formą promocji swej kandydatury są wymienione wyżej spotkania oraz debaty przeprowadzane np. w szkołach.  Kampania wyborcza nie może się ograniczyć wyłącznie do rozlepiania plakatów i rozdawania ulotek. Istotą kampanii wyborczej do młodzieżowej rady gminy jest dyskusja oraz dialog- zarówno ten między kandydatami a ich wyborcami, jak i pomiędzy samymi kandydatami.
 
To właśnie dobrze przeprowadzone spotkanie czy debata, na których kandydaci prezentują siebie oraz swoje programy młodym wyborcom powinny być trzonem każdej kampanii wyborczej przed wyborami do młodzieżowej rady gminy.
 
Koszty kampanii
 
Powyższy tytuł jest dosyć umowny, bowiem tylko część działalności kandydata na młodzieżowego radnego podczas jego kampanii wyborczej można nazwać do pewnego stopnia wymagającą środków finansowych. W praktyce jedynym działaniem, za sprawą którego można ponieść pewne koszty jest produkcja ulotek oraz plakatów. 
 
Wydruk oraz skopiowanie kilkudziesięciu kartek służących za ulotki czy plakaty nie wymaga dużych nakładów finansowych i z pewnością nie nadwyręży zanadto budżetu młodego człowieka (tj. kandydata lub członka jego sztabu wyborczego). 
 
Co więcej, plakaty czy ulotki - lub przynajmniej ich część - można przy odrobinie cierpliwości oraz dobrej organizacji (popisu dla sztabu) wyprodukować samemu z użyciem podstawowych artykułów papierniczych.  W ostatecznym rozrachunku może się więc okazać, że za sprawą kreatywności oraz pewnej dyscypliny pracy jedynymi kosztami poniesionymi przez kandydata oraz jego sztabowców jest poświęcenie pewnej ilości wolnego czasu.


Pliki do pobrania:

O autorze

Damian Wyrzykowski

 

Młodzieżowy radny dzielnicy Bemowo w latach 2005-2008;
od 2006 r. pełnił funkcję przewodniczącego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo.
Obecnie student prawa na Uniwersytecie Warszawskim;  współpracuje z Fundacją Civis Polonus w ramach projektu „Młodzieżowe Rady Gmin jako mechanizm konsultacji społecznych”.
 
przykładowy harmonogram wyłonienia składu młodzieżowej rady gminy Kampania wyborcza to pierwsze poważne zadanie, przed którym stają przyszli młodzieżowi radni, dlatego też warto poświęcić temu zagadnieniu chwilę uwagi.

TERMIN

DZIAŁANIE

5 kwietnia

Zgłoszenie nauczycieli - koordynatorów szkolnych

19 kwietnia

Spotkanie informacyjne z koordynatorami szkolnymi (przekazanie plakatów i materiałów niezbędnych do organizacji kampanii i wyborów)

7 maja

Zawieszenie plakatu w szkołach informującego o wyborach do MRD

7 maja – 14 maja

Apele prezentujące MRD w szkołach

14 maja

Upływa termin zgłaszania kandydatów na radnych w szkołach

16 maja

W szkołach wywieszane są obwieszczenia z listą kandydatów na radnych

21 maja

Spotkanie informacyjne z radnym o tym, jak prowadzić kampanię wyborczą

29 maja – 4 czerwca

Kampania wyborcza w szkołach

5 czerwca

Wybory w szkołach

6 czerwca

Ogłoszenie wyników wyborów w szkołach

12  - 15 czerwca

Obrady MRDB – warsztaty dla wybranych radnych

15 września – 20 czerwca

Praca Młodzieżowej Rady Dzielnicy:

 • Wydawanie ulotek

 • Spotkania warsztatowe

 • Debaty w szkołach

 • Organizowanie projektów

 • Prowadzenie strony www

 
 

Wsparcie w przeprowadzeniu wyborów

 
   
7. Przeprowadzenie wyborów do młodzieżowej rady gminy/miasta